سقف های مجوف

/
این سقف ها به دلیل سرعت بالای اجر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

تیر

/
یکی از موارد کاربرد بتن پیش تنیده ساخت تیر می باشد.

تراورس

/
ساخت تراورس بتنی پیش تنیده

پل

/
بیش از 50 درصد سازه پل ها در سراسر جهان با استفاده از تکنولوژی بتن پبش تنیده طراحی و اجرا می شود

مخازن

/