تست کشش

/
(Tensile Test) استانداردهای: ASTM E328 - ISO 15630-3

تست ریلکسیشن

/
(Relaxation Test) استانداردهای: ASTM E328 - ISO 15630-3

تست خمش معکوس (Revers Bending)

/
( Revers Bending ) استانداردهای: DIN ISO 7801