تست ریلکسیشن یا واتنیدگی (Relaxation Test)

مطابق استانداردهای: ASTM E328 – ISO 15630-3