تست خوردگی تحت تنش (Stress Corrosion Test)

مطابق استانداردهای: ISO 15630-3