تست خمش معکوس ( Revers Bending )

مطابق استانداردهای: DIN ISO 7801